สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการจัดสรรอุปกรณ์ Signature Pad สำหรับโครงการพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (ว 908)
image

image เอกสารแนบ