Accessibility Tools

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเชื่อมโยงระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)ร่วมกับระบบการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) เพื่อให้บริการคู่ความคัดสำเนาเอกสารในสำนวนคดีประเภทเอกสารคำพิพากษาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF อัตโนมัติบนระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)image

image เอกสารแนบ