Accessibility Tools

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบศาลดิจิทัล : e-Filing & e-Service ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)image

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบศาลดิจิทัล : e-Filing & e-Service
ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว
โดยจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นี้


image เอกสารแนบ